ສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີຜູ້ນຳໃຊ້ໃໝ່ ຂັ້ນຕອນທີ 1: ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປ

ຄຳແນະນຳ

1. ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ຫຼັງຈາກອ່ານເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປແລ້ວ.


2. ໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ໄປນີ້.


3. ເອກະສານ ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປ ຈະຖືກຕື່ມໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອຜ່ານຂັ້ນຕອນທີ 2 ແລ້ວ.


4. ພິມເອກະສານເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປ ອອກມາ ສອງສະບັບ, ເຊັນ ແລະ ຈຳກາ ແລ້ວສົ່ງມາໃຫ້ຫ້ອງການຈົດທະບຽນ, ເຊິ່ງຕ້ອງຕິດຄັດ ສຳເນົາ ເອກະສານຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານມາພ້ອມ
    (ສຳລັບວິສາຫະກິດ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ແມ່ນ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ສຳລັບບຸກຄົນ ແມ່ນບັດປະຈຳຕົວ).